+ 87 565 16 61         sekretariat@sksm.suwalki.pl

RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej „RODO”.

Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Stanisława Staniszewskiego 65, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215153, o kapitale zakładowym w wysokości 2 150 000 zł, będzie przetwarzała Państwa dane, otrzymane od Państwa w nadesłanej do nas korespondencji, pozyskane z ogólnodostępnych źródeł (takich jak Internet, rejestry handlowe, branżowe itp.), tworząc bazę danych niezbędnych do sporządzania zindywidualizowanych ofert i wykonania umów dostawy kruszywa. Wśród zgromadzonych danych mogą pojawić się dane osobowe, chronione w świetle przepisów RODO . Zgodnie z RODO musimy poinformować osoby, których dane przetwarzamy o przysługujących im prawach oraz naszych obowiązkach z tym związanych – bez względu na to, czy pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z tym informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych (dalej: „Administrator”) są Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Stanisława Staniszewskiego 65, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215153,

2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres: sekretariat@sksm.suwalki.pl, lub poczty tradycyjnej, skierowanej do „Reprezentanta” na adres Administratora, wskazany w puncie 1.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora może być:
• wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• konieczność przetwarzania danych dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

4. Wykonywanie zawartych przez nas umów polega na organizowaniu dostaw kruszywa do miejsc wskazanych przez naszych klientów, przy czym dostawy realizowane są z pomocą współpracujących z nami podwykonawców. Ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności zmierzające do prawidłowego wykonania umów o dostawy kruszywa, w tym obsługę płatności, ewentualnych reklamacji, czynności windykacyjne i sądowe oraz przekazywanie informacji do podwykonawców, celem wykonania dostawy.

5. W związku z faktem, że podane nam dane osoby wskazanej do kontaktu w zakresie obsługi i realizacji umowy o dostawę kruszywa lub zamówienia są przetwarzane w celu realizowania dostaw, każda osoba, pracownik, którego dane zostały nam podane w Umowie, zamówieniu lub korespondencji, będzie figurował w bazie Suwalskich Kopalni Surowców Mineralnych sp. z o.o., do momentu:
a) zaprzestania przez Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. współpracy z kontrahentem, który dane kontaktowe podał;
b) Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. zostaną zawiadomione, że pracownik / osoba współpracująca nie będzie już osobą kontaktową w relacjach pomiędzy Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. a danym kontrahentem;
c) wycofania przez osobę, której dane kontaktowe zostały podane, zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim zostały pozyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora z takich źródeł jak: otrzymane zamówienia, zapytania handlowe, oferty handlowe, itp.

7. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa oraz danych wrażliwych.

8. Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy, klienci i podwykonawcy Administratora, o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.

9. Państwa dane mogą być przekazywane krajów leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie” wg RODO) tylko w przypadku, gdy wymaga tego realizacja konkretnego zamówienia lub umowy .

10. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, na podstawie RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora:
• dostępu do Państwa danych osobowych,
• sprostowania Państwa danych osobowych,
• usunięcia Państwa danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• przeniesienia Państwa danych osobowych,
jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Realizacja wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa czy też ochroną naszego uzasadnionego interesu. Z wymienionych powyżej praw można skorzystać poprzez kontakt z nami, opisany w punkcie 2 powyżej.

12. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wbrew przepisom RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z wymienionymi celami przetwarzania.

15. Powierzone Dane Osobowe przetwarzane będą w formie papierowej oraz w systemach informatycznych.

Przewiń na górę